Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i Høtten barnehage følger forskrift om foreldrebetaling. Kommunen følger nasjonal maksimalgrense for foredrebetaling og reguleringene i disse. Pr. 01.01.19 er foreldrebetalingen på kr. 3135,- pr. mnd. + kost 370,- pr. mnd. (100% plass).

  • Det betales for 11 måneder i året.
  • Juli er betalingsfri.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon fra og med 2. barn. Det barnet som har størst prosentvis plass betales det fullt for.
  • Kostpenger kommer i tillegg. Kostpengene reguleres etter selvkostprinsippet, og justeres ved nytt barnehageår.
  • Ved kjøp av enkeltdager er dagsprisen kr. 222,- Det gis ikke søskenmoderasjon her.
  • Det kan gis betalingsfritak ved sykefravær som går utover 1 kalendermåned. Det forutsetter dokumentasjon fra lege.
  • I tilfeller der barn ikke blir hentet innen stengetid (kl.1615), ilegges et gebyr på kr. 222,- pr. påbegynte halvtime. Det gis et gebyr pr. barn.
  • Står en plass ubetalt lengre enn 1 måned, uten at det er søkt og innvilget permisjon, kan plassen sies opp fra kommunens side  med 14 dagers skriftlig varsel.

Link til forskrift om foreldrebetaling i barnehager:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478