Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2, 3, 4 - og 5 åringer.

Det skal betales for barns opphold i barnehage ihht. de til enhver tid gjeldende nasjonale satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra 1. august 2019 er denne satt til kr. 3040,-

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Iht. Forskrift om foreldrebetaling skal ingen familier betale mer enn 6% av inntekten for en barnehageplass. Fra august 2020 omfatter ordningen husholdninger med samlet inntekt under 566 100,- 

2, 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen er kr. 566 100,- 

Søknad og dokumentasjon: 

Foreldrebetalingen regnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt, og det må søkes til barnehagen på fastsatt skjema. Som hovedregel skal søknaden vare for ett år om gangen, men det kan søkes i løpet av året ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt eller ved oppstart i løpet av barnehageåret. 

Siste tilgjengelige skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Unntaksvis kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Dette gjelder i tilfeller der søker ikke kan legge frem skattemelding, feks som kort botid i landet. Dersom inntekten på skattemeldingen ikke gjenspeiler inntektsituasjonen slik den er inneværende år, må annen relevant dokumentasjon på inntekt legges ved i tillegg til skattemeldingen. 

Ordningen er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Du kan lese mer om ordningen her.

Begge ordningene er søknadspliktige, og foreldre må selv sende søknad til barnehagen. Det søkes på samme skjema.

For nye barn kan søknad om reduksjon i foreldrebetaling sendes sammen med bekreftelse av barnehageplass, og senest 15.06.20. Hvis det vedtas reduksjon vil den gjelde fra oppstart 19.08.19.

For de som allerede har reduksjon i foreldrebetaling, og som skal søke på nytt - må ny søknad leveres innen 15.06.19. Hvis det vedtas reduksjon, vil den gjelde fra 17.08.20.

Det er også mulighet for å søke om reduksjon midt i barnehageåret. Dette for nye barn, og for de som allerede har plass- hvor husholdningens samlede inntekt endres betraktelig. Redusert betaling vil da gjelde fra måneden etter søknadtidspunkt.

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder for barnehageåret, og søkes på nytt hvert år.

Søknader behandles konfidensielt. Det fattes enkeltvedtak på søknaden. Det er klagerett på vedtaket, Klageinstans er Måsøy kommune. Endelig klageinstans er fylkesmannen.

Rutine: Rutine for søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Søknad: søknadsskjema 20-21 reduksjon i foreldrebetaling

 

Ved spørsmål - kontakt styrer Helene Seppola 9094 1312