Søke barnehageplass

Barnehagen har ett hovedopptak i året -med søknadsfrist 1. mars. Hvis det er ledige plasser etter hovedopptaket, tildeles det plasser fortløpende resten av året etter søknad.

Link til søknadsskjema: https://kommune24-7.no/2018/bruker?retur=%2f2018%2f701660&shortname=701660

 Fra barnehagens vedtekter:

  • Styrer vurderer søknader, og foretar opptak.
  • Det kan søkes om delt plass. Utgangspunktet er 100% plass, som kan deles opp i 40%, 50% og 60%. Forutsetningen for at en plass kan deles opp , er at to barn kan dele ern 100% plass. Delte plasser gjelder hele - ikke delte dager.
  • Ved delt plass kan det søkes om kjøp av enkeltdager. Det må søkes dagen før. Avdelingen avgjør slike inntak.
  • I forkant av hovedopptaket kan barna som har plass, få muligheten til å endre plasstørrelsen.
  • Tildelt plass gjelder frem til opplæringspliktig alder. Kontrakten opphører gjensidig ved endt barnehageår - uten forutgående oppsigelse, dato er satt til 19. august. Barnet må ha tatt ut 4 uker ferie, før skolestart.